Spadki

Spadki Prawo spadkowe jest jednym z najstarszych praw, określających przekazanie majątku osoby zmarłej. Wiele osób stara się zawczasu rozdysponować swój majątek na wypadek śmierci.
Służą do tego testament, wydziedziczenie, darowizny, zrzeczenie się spadku.
Czasami nagły wypadek nie pozwala na uregulowanie kwestii spadkowych. Ustawodawca reguluje kto i w jakim zakresie ma prawo do spadku.

Spadek

Spadek to ogół cywilnych majtkowych praw i obowiązków zmarłego. Trzeba pamiętać, że w skład spadku wchodzą prawa ściśle związaną z osobą zmarłą, jak również te, które w momencie śmierci przechodzą na osoby wskazane niezależnie od tego czy są spadkobiercami. Warto wiedzieć jakie składniki wchodzą w skład spadku, jak nie dziedziczyć długów, i jak umiejętnie wykluczyć spadkobierców ze spadku. To znaczy, że w skład spadku nie wchodzą np.: roszczenia alimentacyjne, uprawnienie do renty, prawa podatkowe, prawa lokatorskie i inne.
Testament
Testament może być sporządzony przez osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że każdy kto nie został ubezwłasnowolniony orzeczeniem sądu i skończył 18 rok życia (lub zawarł związek małżeński po 16 roku życia), może spisać odręcznie testament. Ważność testamentu uwarunkowana jest swobodną i świadomą decyzją nie wymuszona groźbą bądź błędem.

Istnieją różne formy testamentu, takie jak: notarialny, holograficzny, allograficzny oraz testament ustny.
Testament ustny stosowany jest w wyjątkowych okolicznościach i wymaga obecności minimum trzech świadków.

Testament w każdym momencie można odwołać i wystarczy wyrażenie takiej woli.

W postępowaniu przed sądem można stosować potocznie zwane „podważenie testamentu”poprzez unieważnienie z uwagi na wady oświadczenia woli.

Zachowek

Spadkobiercy ustawowi, którzy w testamencie zostali pozbawieni jakiegokolwiek udziału w spadku, mają prawo dochodzić od spadkobierców wypłacenia zachowku. Na rzecz zachowku uprawnieni muszą jednak zaliczyć darowizny otrzymane od spadkodawcy oraz ewentualne zapisy w testamencie. W umiejętnie prowadzone postępowanie o zapłatę zachowku może doprowadzić do jego egzekucji lub obniżenia wypłaty należnego zachowku

Dziedziczenie ustawowe

W przypadku, gdy nie został sporządzony testament ustawodawca określił, kto i w jakim zakresie może dziedziczyć po osobie zmarłej.
Jeżeli osoba zmarła posiadała dzieci biologiczne bądź przysposobione, to w pierwszej kolejności dziedziczy współmałżonek oraz dzieci po równej części.
Prawo do spadku osoby, która nie posiadała dzieci przysługuje małżonkowi i oraz rodzicom.
W przypadku, gdy osoba zmarła nie miała nikogo bliskiego, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.
Aby uzyskać więcej szczegółów prosimy o kontakt z kancelarią mecenasa Wojciecha Borowika.
Spadek może być obciążony podatkiem od spadków i darowizn. W zależności, w której grupie podatkowej jest spadkobierca, obowiązują konkretne progi podatkowe.

Kontakt

Zapraszam do przesłania informacji o Państwa problemie, abym mógł skutecznie pomóc.
Proszę o wpisanie numeru telefonu albo adresu email, żebym mógł się z Państwem skontaktować.

Kancelaria Adwokacka Wojciecha Borowika

Al. Grunwaldzka 494/4A
80-309 Gdańsk Oliwa
(na domofonie nr 41)

Wyznacz trasę na Google Maps

Formularz kontaktowy

Wyślij zapytanie
Top