Umowa
18 czerwca 2017

Obowiązek wykonania umowy a odszkodowanie na gruncie przepisów kodeksu cywilnego

Przy zawieraniu umowę należy pamiętać, że stanowi ona swoiste przyrzeczenia spełnienia na rzecz drugiej strony świadczeń, które zostały w niej zawarte. Coraz częściej można jednak spotkać się z niezrozumieniem zasady, jaką jest dotrzymywanie zawieranych umów. Należy zaznaczyć, że pogwałcenie warunków regulowanych przez umowę podlega przepisom regulującym kwestie odpowiedzialności kontraktowej. Jak wynika w art. 471 k.c., który stanowi o tzw. odpowiedzialności kontraktowej: ?dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi?.

Przywołana powyżej treść przepisu głosi, iż w sytuacji niewykonania zobowiązania lub wykonania go w sposób niezgodny z treścią umowy, stronie poszkodowanej przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Oznacza to, że strona poszkodowana może domagać się rekompensaty szkód poniesionych na skutek niewypełnienia warunków umowy przez drugą stronę.

Wysokość odszkodowanie, jakie przysługiwać będzie stronie poszkodowanej pozostaje w ścisłej zależności z wysokością szkody majątkowej powstałej w wyniku niewypełnienia lub nieprawidłowego wypełnienia warunków zawartej umowy. Konieczne jest zatem każdorazowe precyzyjne oszacowanie poniesionych strat, które mają podlegać rekompensacie.

Warto również zwrócić uwagę na rozróżnienie zawarte w dyspozycji art. 471 k.c., mówiące o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania. Przepis obejmuje bowiem zarówno sytuację, gdy postanowienia wynikające z zawartej umowy w ogóle nie zostały zrealizowane przez osobę do tego zobowiązaną, jak i okoliczności, w których co prawda strona związana umową podjęła starania i czynności zmierzające do wykonania umowy, jednak ostateczny rezultat pozwala stwierdzić, iż zostało to zrobione w sposób nienależyty. Obie sytuacje mogą stanowić podstawę do odszkodowania. W każdym z powyższych przypadków konieczną przesłanką będzie jednak zaistnienie szkody. Ta oczywista uwaga, wbrew pozorom, częstokroć umyka stronom występującym w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności kontraktowej, co ma istotny wpływ na wynik sprawy.