Młotek sędziowski
14 czerwca 2017

Prawo do alimentów a wina przy rozwodzie cz. II

Z treści art. 60 § 1 i 2 k.r.o. wynika, że sąd nie orzeknie o przyznaniu alimentów z urzędu ? może to uczynić wyłącznie na wniosek jednego z współmałżonków. W związku z tym, chcąc uzyskać pomoc finansową po rozwodzie, należy takie żądanie przedstawić podczas procesu. Samo złożenie wniosku ? niezależnie od tego czy do rozwodu dojdzie bez orzekania o winie, z wyłącznej winy jedno z małżonków lub z winy obojga małżonków ? nie gwarantuje jeszcze zasądzenia alimentów. Wypełnienie przesłanek określonych w  art. 60 § k.r.o. nie jest równoznaczne z zasądzeniem obowiązku alimentacyjnego, z uwagi na swobodę, jaką ustawodawca pozostawił w tej kwestii sędziom. W przypadku wystąpienia istotnych przesłanek, sąd może ? w ramach wyjątku ? oddalić powództwo o ustalenie alimentów na rzecz małżonka niewinnego.

Istotnym dla zasądzenia alimentów okazuje się poziom życia obojga małżonków ? zarówno winnego, jak i niewinnego. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której małżonek niewinny żyjący na równym poziomie z winnym dodatkowo otrzyma od niego alimenty po rozwodzie. Niesatysfakcjonujący poziom finansowo-materialny małżonka niewinnego nie stanowi wystarczającej przesłanki, by zasądzić dlań alimenty od strony winnej.

Wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego podlega zasadzie ujętej w art. 60 § 3 k.r.o., która określa termin ustania dostarczania stronie alimentów w przypadku, gdy zawrze ona kolejny związek małżeński. Termin ten dotyczy alimentów zasądzonych po rozwodzie niezależnie od tego czy został on orzeczony przy uznaniu winy jednego małżonka, obojga małżonków czy w przypadku nieorzekania o winie. Obowiązek alimentacji niewinnego małżonka nie wygasa zaś, gdy pozostaje on w konkubinacie. Fakt ten nie pozostaje jednak dla sądu bez znaczenia przy zasądzaniu alimentów na rzecz strony pokrzywdzonej.

Zgodnie z art. 60 § 3 k.r.o, termin alimentacji wygasa również ? w przypadku małżonka niewinnego rozkładu pożycia ? po upływie pięciu lat od momentu orzeczenia rozwodu. Wyjątkiem mogą być sytuacje, gdy z uwagi na nadzwyczajne okoliczności sąd przedłuży termin alimentacji, co następuje wyłącznie na żądanie osoby otrzymującej alimenty. Wspomniany termin dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy alimentów udziela małżonek, który nie został uznany za winnego. W przypadku, gdy alimenty zasądzono na rzecz małżonka współwinnego rozkładowi małżeństwa, przedłużenia terminu pięcioletniego można dochodzić wyłącznie na drodze powództwa.

Mają Państwo problem związany z:
Archiwa rozkład pożycia - Prawnik Gdańsk, Gdynia, Kancelaria prawna Gdańsk - Adwokat Borowik?
Proszę się skontaktować, zrobimy wszystko by go rozwiązać na Państwa korzyść.

Kontakt

Zapraszam do przesłania informacji o Państwa problemie, abym mógł skutecznie pomóc.
Proszę o wpisanie numeru telefonu albo adresu email, żebym mógł się z Państwem skontaktować.

Formularz kontaktowy

    Wyślij zapytanie