3 listopada 2021

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym

Poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym, w zależności od jego skutków przysługuje:

  • odszkodowanie
  • zadośćuczynienie 
  • a w niektórych sytuacjach również renta. 

Należy jednak pamiętać, iż odszkodowanie przysługuje tylko poszkodowanemu i to tylko wtedy, gdy nie jest on zarazem sprawcą wypadku! 

Pierwszą formą owej rekompensaty jest odszkodowanie. Jest to najczęściej wysuwane roszczenie, które powstaje na skutek wypadku komunikacyjnego. Na celu ma wyrównanie strat poniesionych przez pokrzywdzonego (np. koszty leczenia, leków, dojazdy na kontrolę) oraz utratę korzyści, których z jego powodu pokrzywdzony nie może osiągnąć. Istotne jest jednak należyte udokumentowanie kosztów jakie ponosi pokrzywdzony. 

Odszkodowanie przysługuje, jeżeli szkoda powstała w związku z ruchem pojazdu.  Pojęcie szkody jest jednak rozumiane szeroko. Co istotne za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

1) wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego;

2) bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego;

3) zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

Drugą możliwą opcją jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Ma ono na celu rekompensatę za wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne zarówno te, których poszkodowany już doznał, jak i te które zapewne w związku z doznanym uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, wystąpią u niego w przyszłości, jako możliwe do przewidzenia następstwa czynu niedozwolonego (Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 października 2015 r., sygn. akt: V CSK 730/14).

Jedną z opcji jest również możliwość otrzymania renty z tytułu zwiększonych potrzeb. Kodeks cywilny przewiduje zamknięty katalog sytuacji, kiedy taka renta będzie przysługiwać poszkodowanemu, tj. 

  • potrzeby finansowe poszkodowanego zwiększyły się z uwagi na konieczność opłacenia leczenia, rehabilitacji czy specjalnej diety ? wypłacana przez ubezpieczyciela kwota powinna pokryć też koszty dojazdów do placówek medycznych czy zakupu leków,
  • poszkodowany utracił częściowo lub całkowicie zdolność do pracy zarobkowej ? wówczas renta ma pokryć część (lub całość) dochodów, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie uległ wypadkowi,
  • widoki powodzenia na przyszłość poszkodowanego zmniejszyły się ? nie będzie on mógł podjąć pracy w zawodzie, do wykonywania którego się przygotowywał.

Z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC świadczenia odszkodowawcze wypłaca zakład ubezpieczeń wówczas, gdy posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym jest zobowiązany do odszkodowania za wyrządzoną pojazdem szkodę.

To na zakładzie ubezpieczeń najczęściej ciąży obowiązek wpłaty powyższych świadczeń pokrzywdzonemu.  Pamiętać jednak trzeba, iż mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy sprawca nie posiada polisy OC lub nie jest nam znany. W takiej sytuacji wskazane roszczenia mogą nam zostać przyznane od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 

Istotne jest, aby w sytuacji, kiedy dojdzie do wypadku, ustalić dane sprawcy, numer OC polisy oraz  numer rejestracyjny, markę i model pojazdu. Na pewno pomocny będzie też udział Policji, szczególnie gdy sprawca zaprzecza, iż spowodował wypadek. Gdy nie zdecydujemy się jednak na udział Policji, należy jak najdokładniej opisać owe zdarzenie, wykazując winę sprawcy czynu w formie oświadczenia. Konieczna będzie również wizyta u lekarza. 

Po wykonaniu powyższych formalności należy zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. Warto w tym momencie rozważyć uzyskanie pomocy od doświadczonego adwokata czy radcy prawnego. Mimo iż sam proces dochodzenia odszkodowania nie należy do skomplikowanych, to jednak trudności może spowodować uzyskanie kwoty, która w sposób adekwatny odzwierciedla wysokość poniesionej przez nas szkody czy krzywdy, a także często przewlekły okres dochodzenia takiej rekompensaty. 

Ponadto osoba, która doświadczyła negatywnych konsekwencji wypadku komunikacyjnego, może mieć jednak problem, aby poradzić sobie z formalnościami związanymi z drogą, jaka prowadzi do uzyskania przez daną osobę rekompensaty za negatywne skutki tego zdarzenia. 

Mają Państwo problem związany z:
Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym - Prawnik Gdańsk, Gdynia, Kancelaria prawna Gdańsk - Adwokat Borowik?
Proszę się skontaktować, zrobimy wszystko by go rozwiązać na Państwa korzyść.

Kontakt

Zapraszam do przesłania informacji o Państwa problemie, abym mógł skutecznie pomóc.
Proszę o wpisanie numeru telefonu albo adresu email, żebym mógł się z Państwem skontaktować.

Formularz kontaktowy

    Wyślij zapytanie