4 maja 2018

Emerytura wojskowa a zarobki bez ograniczeń

Emerytura wojskowa przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia z tej służby posiadał 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim. Co istotne, zmiana ta nie dotyczy żołnierzy powołanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 roku, którym emerytura przysługuje po osiągnięciu 55 roku życiu i odbyciu co najmniej 25 lat służby wojskowej.

Zgodnie z art. 40a. ust. 1. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin: Osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego jest obowiązana zawiadomić wojskowy organ emerytalny o podjęciu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu oraz o każdorazowej zmianie wysokości tego przychodu i innych okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo zmniejszenie ich wysokości. Obowiązek powiadamiania wojskowego organu emerytalnego spoczywa odpowiednio także na pracodawcy i zleceniodawcy, jak i na urzędzie skarbowym o podjęciu przez emeryta działalności pozarolniczej.

Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się zatrudnienie, służbę lub inna pracę zarobkową albo prowadzenie nierolniczej działalności, zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju, a dodatkowo wlicza się kwoty pobranych zasiłków: chorobowych, macierzyńskiego i opiekuńczego, zasiłku wyrównawczego, dodatku wyrównawczego, kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego oraz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacanego na podstawie Kodeksu pracy. Do przychodów wpływających na wysokość świadczeń emerytalnych nie wilcza się honorariów z tytułu działalności twórczej i artystycznej.

Jeżeli emeryt mundurowy po przejściu na emeryturę dorobi do 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego to uzyskane świadczenie wypłacone będzie w całości. W przypadku, gdy zarobi więcej niż 70% średniego wynagrodzenia, ale mniej niż 130% świadczenie emerytalne zostanie zmniejszone beneficjentowi o kwotę, o jaką przekroczył określony limit, jednak nie więcej niż o 25% emerytury. Jeżeli natomiast przychód emeryta przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia kwota wypłaconej emerytury zostanie zmniejszona o równo 25% jej wysokości.

Mają Państwo problem związany z:
Emerytura wojskowa a zarobki bez ograniczeń - Prawnik Gdańsk, Gdynia, Kancelaria prawna Gdańsk - Adwokat Borowik?
Proszę się skontaktować, zrobimy wszystko by go rozwiązać na Państwa korzyść.

Kontakt

Zapraszam do przesłania informacji o Państwa problemie, abym mógł skutecznie pomóc.
Proszę o wpisanie numeru telefonu albo adresu email, żebym mógł się z Państwem skontaktować.

Formularz kontaktowy

    Wyślij zapytanie