Blog

Wojciech Borowik
10 lipca 2023

asza Kancelaria zajmuje się szeroko pojmowanym obszarem prawa karnego. Prowadzimy przede wszystkim sprawy karne związane z obroną interesów oskarżonego.

Adwokat Wojciech Borowik
1 lipca 2023

Najlepiej wybrać Adwokata do sprawy karnej ze specjalizacją prawa karnego i wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw karnych. W postępowaniu karny bywa, że adwokatj działa po stronie pokrzywdzonego i reprezentuje interesy pokrzywdzonego. Wówczas, jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego albo oskarżyciela prywatnego, wspiera prokuratora (gdy ten pojawia się w postępowaniu). Adwokat prowadzący sprawę karną dąży wtedy do jak […]

9 czerwca 2023

Polskie prawodawstwo nie wyróżnia sztywnych reguł w zakresie specjalizacji w poszczególnych dziedzinach prawa przez adwokatów, lecz praktyka adwokacka wyróżniła specjalistów z prawa karnego ? karnistów, często określanych mianem adwokat karny lub adwokat specjalista w sprawach karnych. Aby móc zostać adwokatem karnistą nie są wymagane dodatkowe studia podyplomowe, tytuł doktora nauk prawnych itp. Karnista to prawnik […]

2 czerwca 2023

Artykuł 207 kodeksu karnego – Znęcanie wskazuje, że kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Potocznie pojęciem znęcania objęte są intensywne działania sprawcy polegające na dręczeniu ofiary i powodujące u […]

18 stycznia 2023

Odzyskiwanie wierzytelności zwłaszcza pieniężnych, a mianowicie dochodzenie  należności, jest często spotykane w sprawach cywilnych, gdzie w procesie strony dochodzą swoich roszczeń przed sądem cywilnym. Jednak wierzytelności mogą być także dochodzone na podstawie wyroków karnych, np. gdy sąd orzeka na rzecz pokrzywdzonego określoną kwotę tytułem naprawienia szkody wyrządzonej przez osobę skazaną. Jeśli wyrok zasądza zapłatę zobowiązania […]

28 grudnia 2022

Oszustwo (zwane również wyłudzeniem) jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce. Może ono mieć miejsce zarówno w bezpośrednich kontaktach międzyludzkich, jak i za pośrednictwem komunikacji na odległość. Oszustwo jest przestępstwem przeciwko mieniu, tj. własności i innym prawom o charakterze majątkowym, ale sprawca nie używa przemocy. Ofiara wyłudzenia dobrowolnie przekazuje swoje lub cudze mienie, ponieważ […]

10 listopada 2022

Wezwanie na na przesłuchanie w charakterze podejrzanego lub oskarżonego to przeważnie olbrzymi stres związany z możliwością wymierzenia kary w postępowaniu karnym. Twoim obowiązkiem jest stawić się w wyznaczone przez policję lub prokuraturę miejsce. Jakie są następne kroki sprawy karnej? Czy może się to zakończyć na pierwszym wezwaniu, czego mogę oczekiwać. Postaram się tutaj wyjaśnić.  Każdy […]

3 listopada 2021

Poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym, w zależności od jego skutków przysługuje: odszkodowanie zadośćuczynienie  a w niektórych sytuacjach również renta.  Należy jednak pamiętać, iż odszkodowanie przysługuje tylko poszkodowanemu i to tylko wtedy, gdy nie jest on zarazem sprawcą wypadku!  Pierwszą formą owej rekompensaty jest odszkodowanie. Jest to najczęściej wysuwane roszczenie, które powstaje na skutek wypadku komunikacyjnego. Na celu ma […]

15 października 2021

Trudności może sprawić określenie ,,nieznacznej ilości narkotyku” Określenie powyższych ma charakter bardzo ocenny. W orzecznictwie można się spotkać m.in. ze stwierdzeniem, iż jest to ilość niewielka, odpowiadająca doraźnym potrzebom uzależnionego, to jest odczuwanemu współcześnie głodowi narkotycznemu, jedna, dwie porcje, lecz nie ilość od tego większa, choćby zgromadzono ją w przewidywaniu przyszłych potrzeb (SA w Krakowie w wyroku z dn. 4 października 2000 r.

30 czerwca 2021

Przyczyna wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony  Zdarzają się sytuacje, gdy pracownik po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę niekoniecznie zgadza się z okolicznościami, które zostały w nim wskazane. Mogą to być jedynie subiektywne odczucia, ale może mieć też miejsce sytuacja, gdy przyczyny wskazane przez pracodawcę w wypowiedzeniu umowy o pracę nie […]