Blog

4 maja 2018

Jeżeli emeryt mundurowy po przejściu na emeryturę dorobi do 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, to uzyskane świadczenie wypłacone będzie w całości. W przypadku, gdy zarobi więcej niż 70% średniego wynagrodzenia, ale mniej niż 130%, świadczenie emerytalne zostanie zmniejszone beneficjentowi o kwotę, o jaką przekroczył określony limit, jednak nie więcej niż o 25% emerytury. Jeżeli natomiast przychód emeryta przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, kwota wypłaconej emerytury zostanie zmniejszona o równo 25% jej wysokości.

2 maja 2018

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 35 ustawy o ochronie zwierząt, osoba, która zabija zwierzę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, a nie jak wcześniej było przewidziane, do lat 2. Takiej samej karze, do 3 lat pozbawienia wolności, podlega osoba, która znęca się nad zwierzętami. Jeżeli natomiast powyższe czyny zostaną popełnione ze szczególnym okrucieństwem sprawcy grożą minimum 3 miesiące pobytu w zakładzie karnym, a w najsurowszych przypadkach, nawet 5 lat kary pozbawienia wolności.

30 kwietnia 2018

W 2019 roku Ministerstwo planuje zadbać o wzrost bezpieczeństwa na polskich drogach, biorąc przykład z wielu krajów Unii Europejskiej, w których posiadanie apteczki jest obowiązkowe, regulując jednocześnie w ustawie skład apteczki, mający ułatwić pomoc w każdych okolicznościach.

Obrona konieczna
25 września 2017

W związku ze zmianami w kodeksie karnym, od tej pory, osoba, która stara się powstrzymać napastnika próbującego dostać się na posesję, do mieszkania lub domu i przekroczy granicę obrony koniecznej, nie zostanie ukarana. Z wyłączeniem sytuacji, gdy działanie samoobronne będzie jednoznacznie nieadekwatne do sytuacji zagrożenia, osoba starająca się powstrzymać agresora nie poniesie kart.

ZUS
3 września 2017

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Kaliszu, prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży tanich, chińskich par butów za pośrednictwem serwisu internetowego Allegro na niewielką skalę, przy jednoczesnym odprowadzaniu wysokich składek na ubezpieczenie społeczne stanowi pozorowanie prowadzenia działalności gospodarczej w celu uzyskania wysokiego zasiłku macierzyńskiego.

Podpisanie umowy
31 sierpnia 2017

Sąd Apelacyjny w Katowicach orzekł, iż nie można zaskarżyć przy pomocy instytucji skargi pauliańskiej czynności wyłącznie zobowiązujących. Dotyczy to również umowy przedwstępnej.

Obliczanie podatków
28 sierpnia 2017

Podatek związany ze spadkiem nie może zostać wyliczony dwukrotnie w oparciu o tę samą podstawę jednak w stosunku do różnych spadkobierców.

Dług
26 sierpnia 2017

Sąd Najwyższy opowiedział się za złagodzeniem nierzadko rygorystycznych działań komorników. Procedury zajmowania nienależących do dłużników ruchomości, samochodów oraz maszyn stały się niebagatelnym problemem, który zostanie ukrócony zgodnie z decyzją SN.

Temida
23 sierpnia 2017

Najnowszy wyrok Sądu Najwyższego budzi wiele emocji. Zgodnie z wyrażoną w nim tezą spadkobiercy dziedziczą po spadkodawcy obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej na skutek przestępstwa przez skazanego. Dotyczy to nawet spadkobierców, którzy w chwili otwarcia spadku pozostają małoletni.   Tak orzeczono w sprawie jednej ze spadkobierczyń, która domagała się wstrzymania przeprowadzonej przeciwko niej egzekucji na kwotę […]

Poczta
20 sierpnia 2017

W sytuacji, gdy jedna ze stron nadaje pismo za pośrednictwem zagranicznego urzędu pocztowego, o zachowaniu terminu decydować będzie nie data nadania za granicą, lecz data przekazania pisma polskiej placówce pocztowej lub polskiemu urzędowi konsularnemu.

Top