Blog

3 listopada 2021

Poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym, w zależności od jego skutków przysługuje: Należy jednak pamiętać, iż odszkodowanie przysługuje tylko poszkodowanemu i to tylko wtedy, gdy nie jest on zarazem sprawcą wypadku!  Pierwszą formą owej rekompensaty jest odszkodowanie. Jest to najczęściej wysuwane roszczenie, które powstaje na skutek wypadku komunikacyjnego. Na celu ma wyrównanie strat poniesionych przez pokrzywdzonego (np. koszty leczenia, […]

15 października 2021

Trudności może sprawić określenie ,,nieznacznej ilości narkotyku” Określenie powyższych ma charakter bardzo ocenny. W orzecznictwie można się spotkać m.in. ze stwierdzeniem, iż jest to ilość niewielka, odpowiadająca doraźnym potrzebom uzależnionego, to jest odczuwanemu współcześnie głodowi narkotycznemu, jedna, dwie porcje, lecz nie ilość od tego większa, choćby zgromadzono ją w przewidywaniu przyszłych potrzeb (SA w Krakowie w wyroku z dn. 4 października 2000 r.

30 czerwca 2021

Przyczyna wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony  Zdarzają się sytuacje, gdy pracownik po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę niekoniecznie zgadza się z okolicznościami, które zostały w nim wskazane. Mogą to być jedynie subiektywne odczucia, ale może mieć też miejsce sytuacja, gdy przyczyny wskazane przez pracodawcę w wypowiedzeniu umowy o pracę nie […]

15 maja 2020

Projekt ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada, że państwo bez wyroku sądu będzie mogło przejąć majątek, który w ciągu ostatnich pięciu lat był w posiadaniu osoby podejrzanej lub oskarżonej o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Bez znaczenia pozostanie tutaj fakt do kogo obecnie należy.

adwokat upadłość konsumencka
22 kwietnia 2020

24 marca 2020 roku weszła w życie ostatnia część przepisów nowelizujących ustawę Prawo upadłościowe, która wprowadza zmiany dotyczące tzw. upadłości konsumenckiej.

4 maja 2018

Jeżeli emeryt mundurowy po przejściu na emeryturę dorobi do 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, to uzyskane świadczenie wypłacone będzie w całości. W przypadku, gdy zarobi więcej niż 70% średniego wynagrodzenia, ale mniej niż 130%, świadczenie emerytalne zostanie zmniejszone beneficjentowi o kwotę, o jaką przekroczył określony limit, jednak nie więcej niż o 25% emerytury. Jeżeli natomiast przychód emeryta przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, kwota wypłaconej emerytury zostanie zmniejszona o równo 25% jej wysokości.

2 maja 2018

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 35 ustawy o ochronie zwierząt, osoba, która zabija zwierzę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, a nie jak wcześniej było przewidziane, do lat 2. Takiej samej karze, do 3 lat pozbawienia wolności, podlega osoba, która znęca się nad zwierzętami. Jeżeli natomiast powyższe czyny zostaną popełnione ze szczególnym okrucieństwem sprawcy grożą minimum 3 miesiące pobytu w zakładzie karnym, a w najsurowszych przypadkach, nawet 5 lat kary pozbawienia wolności.

30 kwietnia 2018

W 2019 roku Ministerstwo planuje zadbać o wzrost bezpieczeństwa na polskich drogach, biorąc przykład z wielu krajów Unii Europejskiej, w których posiadanie apteczki jest obowiązkowe, regulując jednocześnie w ustawie skład apteczki, mający ułatwić pomoc w każdych okolicznościach.

Obrona konieczna
25 września 2017

W związku ze zmianami w kodeksie karnym, od tej pory, osoba, która stara się powstrzymać napastnika próbującego dostać się na posesję, do mieszkania lub domu i przekroczy granicę obrony koniecznej, nie zostanie ukarana. Z wyłączeniem sytuacji, gdy działanie samoobronne będzie jednoznacznie nieadekwatne do sytuacji zagrożenia, osoba starająca się powstrzymać agresora nie poniesie kart.

ZUS
3 września 2017

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Kaliszu, prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży tanich, chińskich par butów za pośrednictwem serwisu internetowego Allegro na niewielką skalę, przy jednoczesnym odprowadzaniu wysokich składek na ubezpieczenie społeczne stanowi pozorowanie prowadzenia działalności gospodarczej w celu uzyskania wysokiego zasiłku macierzyńskiego.