Blog

Wypadek samochodowy
26 czerwca 2017

Gdy zdecydujemy się na dostarczenie do zakładu ubezpieczeń dowodów dotyczących wypadku, w celu wyegzekwowania należnego nam odszkodowania, istotne dla przebiegu całej procedury likwidacji szkody jest staranne zabezpieczenie dowodów na miejscu zdarzenia powodującego szkodę.

Wypadek na drodze
22 czerwca 2017

Pieszemu potrąconemu przez rowerzystę przysługuje nie tylko zwrot kosztów leczenia i niezbędnej rehabilitacji, lecz także zadośćuczynienie za krzywdy fizyczne i psychiczne. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Białymstoku w prawomocnym wyroku z dnia 19 kwietnia 2017 roku.

Słup wysokiego napięcia
20 czerwca 2017

Jedynie przez trzy lata można się domagać wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Tak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego, który udzielił odpowiedzi na pytanie prawne skierowane przez sąd okręgowy, dotyczące przedawnienia roszczeń.

Umowa
18 czerwca 2017

Przy zawieraniu umowę należy pamiętać, że stanowi ona swoiste przyrzeczenia spełnienia na rzecz drugiej strony świadczeń, które zostały w niej zawarte. Coraz częściej można jednak spotkać się z niezrozumieniem zasady, jaką jest dotrzymywanie zawieranych umów. Należy zaznaczyć, że pogwałcenie warunków regulowanych przez umowę podlega przepisom regulującym kwestie odpowiedzialności kontraktowej.

Młotek sędziowski
14 czerwca 2017

Z treści art. 60 § 1 i 2 k.r.o. wynika, że sąd nie orzeknie o przyznaniu alimentów z urzędu ? może to uczynić wyłącznie na wniosek jednego z współmałżonków. W związku z tym, chcąc uzyskać pomoc finansową po rozwodzie, należy takie żądanie przedstawić podczas procesu.

Młotek sędziowski
12 czerwca 2017

Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera istotną regulację w przedmiocie alimentów zasądzanych w przypadku, gdy dochodzi do orzeczenia rozwodu winy jednego z współmałżonków.

Dokumenty rozwodowe
10 czerwca 2017

W przypadku sprawy rozwodowej warto wiedzieć, w jakim przedmiocie orzeka sąd w wyroku rozwodowym, a co pozostaje poza rozstrzygnięciem. Pozwala to na bardziej merytoryczne skonstruowanie pozwu lub odpowiedzi na pozew.

Spadek
8 czerwca 2017

To, w jaki sposób przyjmiemy spadek po spadkodawcy ma istotne znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności za ewentualne długi spadkowe. W tym celu należy odróżnić dwa sposoby przyjęcia spadku – wprost oraz z dobrodziejstwem inwentarza.

Sala sądowa
6 czerwca 2017

Miarkowanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę niejednokrotnie przysparza wielu problemów nawet profesjonalnym pełnomocnikom. Brak jest bowiem sztywnych kryteriów określających sposób szacowania jego wysokości. Istnieją jednak pewne czynniki mogę mieć istotne znaczenie z punktu widzenia prawidłowego określenia kwoty rekompensaty za doznaną krzywdę.

Nowelizacja kodeksu karnego
4 czerwca 2017

Łamiący sądowy zakaz prowadzenia pojazdów wraz z nowelizacją kodeksu karnego będzie mógł zostać pozbawiony wolności nawet na 5 lat. To kara, której wysokość odpowiada m.in znęcaniu się, wykorzystywaniu seksualnemu czy też czynnej napaści na prezydenta.

Top