Blog

Książki prawnicze
19 lipca 2017

Od niedawna zaczęły obowiązywać niektóre przepisy ustawy o zmianie części ustaw celem uproszczenia procesu dochodzenia wierzytelności. Są one regulowane przez ustawę z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw celem ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r., poz. 933). Część zawartych w niej przepisów zaczęła obowiązywać z 1 czerwca bieżącego roku.

sprawy karne
17 lipca 2017

Dozór policyjny tak jak inne zapobiegawcze środki stosowany jest przez sąd i prokuratora celem zabezpieczenia poprawnego przebiegu procesu karnego. Czym zatem różni się on od innych środków?

Monety
15 lipca 2017

Jeśli spadkodawca zapisał majątek osobie innej, niż jego najbliżsi krewni, to decyzja taka jest wiążąca. Jednak w tej sytuacji, jeśli jego najbliżsi krewni zostali w takim testamencie pominięci mają prawo do zachowku.

Posąg Temidy
13 lipca 2017

Na podstawie dyrektywny nr 2014/104/UE z 26 listopada 2014 roku opracowanej przez Radę oraz Parlament Europejski, rząd skonstruował projekt ustawy dotyczącej roszczeń o naprawę szkody, która wyrządzona została poprzez naruszenie prawa konkurencji. Dokument ten, ma regulować zasady, na których możliwe będzie dochodzenie odszkodowań od przedsiębiorców, których nieuczciwe działania naraziły inne podmioty na poniesienie strat.

Skrzynka z alkoholem
11 lipca 2017

Pod koniec czerwca, na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się dokument dotyczący kontrowersyjnego projektu przewidującego możliwość zastosowania kary ograniczenia wolności ? na najkrócej miesiąc ? za picie alkoholu w miejscu niedozwolonym. Za projekt odpowiedzialny jest wiceminister sprawiedliwości M. Warchoł. Projekt nowelizacji podlega aktualnie opiniowaniu min. przez Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego.

Wypadek samochodowy
26 czerwca 2017

Gdy zdecydujemy się na dostarczenie do zakładu ubezpieczeń dowodów dotyczących wypadku, w celu wyegzekwowania należnego nam odszkodowania, istotne dla przebiegu całej procedury likwidacji szkody jest staranne zabezpieczenie dowodów na miejscu zdarzenia powodującego szkodę.

Wypadek na drodze
22 czerwca 2017

Pieszemu potrąconemu przez rowerzystę przysługuje nie tylko zwrot kosztów leczenia i niezbędnej rehabilitacji, lecz także zadośćuczynienie za krzywdy fizyczne i psychiczne. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Białymstoku w prawomocnym wyroku z dnia 19 kwietnia 2017 roku.

Słup wysokiego napięcia
20 czerwca 2017

Jedynie przez trzy lata można się domagać wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Tak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego, który udzielił odpowiedzi na pytanie prawne skierowane przez sąd okręgowy, dotyczące przedawnienia roszczeń.

Umowa
18 czerwca 2017

Przy zawieraniu umowę należy pamiętać, że stanowi ona swoiste przyrzeczenia spełnienia na rzecz drugiej strony świadczeń, które zostały w niej zawarte. Coraz częściej można jednak spotkać się z niezrozumieniem zasady, jaką jest dotrzymywanie zawieranych umów. Należy zaznaczyć, że pogwałcenie warunków regulowanych przez umowę podlega przepisom regulującym kwestie odpowiedzialności kontraktowej.

Młotek sędziowski
14 czerwca 2017

Z treści art. 60 § 1 i 2 k.r.o. wynika, że sąd nie orzeknie o przyznaniu alimentów z urzędu ? może to uczynić wyłącznie na wniosek jednego z współmałżonków. W związku z tym, chcąc uzyskać pomoc finansową po rozwodzie, należy takie żądanie przedstawić podczas procesu.