Umów spotkanie +48 600 237 537
Wypadek na drodze
22 czerwca 2017

Zadośćuczynienie dla potrąconego przez rowerzystę

Pieszemu potrąconemu przez rowerzystę przysługuje nie tylko zwrot kosztów leczenia i niezbędnej rehabilitacji, lecz także zadośćuczynienie za krzywdy fizyczne i psychiczne. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Białymstoku w prawomocnym wyroku z dnia 19 kwietnia 2017 roku.

Przedmiotowe zdarzenie miało miejsce 30 lipca ubiegłego roku. Wówczas rowerzysta jadący chodnikiem obok przystanku autobusowego potrącił stojącego tam pieszego. W konsekwencji rowerzysta oskarżony został o umyślne naruszenie zasady bezpieczeństwa w ruchu i niezachowania należytej ostrożności. Obrażenia, jakich doznał poszkodowany obejmowały m.in. złamanie ręki, co wiązało się z koniecznością hospitalizacji, a następnie dwumiesięcznym zwolnieniem lekarskim oraz długotrwałym i kosztownym leczeniem.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku, kierujący rowerem został skazany na pół roku ograniczenia wolności, polegającego na nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze po 30 godzin miesięcznie. Nadto, Sąd pierwszej instancji zasądził na rzecz potrąconego w wypadku – będącego w sprawie oskarżycielem posiłkowym – kwotę 5 tys. złotych zadośćuczynienia i ponad 2,8 tys. złotych w formie częściowego naprawienia szkody.

Sąd odwoławczy utrzymał w mocy wyrok Sądu pierwszej instancji, stwierdzając, że poszkodowanemu nie przysługuje wyłącznie środek kompensacyjny (częściowe naprawienie szkody), lecz także zadośćuczynienie za doznane w wyniku wypadku krzywdy fizyczne oraz psychiczne. Warto jednak zaznaczyć, iż potrącony przez rowerzystę pierwotnie rościł kwotę w wysokości 15 tys. złotych, co jednak zdaniem Sądu stanowiło kwotę wygórowaną i ostatecznie uznał, iż zasadnym będzie przyznanie trzeciej części żądanej kwoty.

Uzasadniając wyrok, sędzia przyznał, iż zadośćuczynienie nie może stanowić kwoty „symbolicznej”, lecz powinno – zdaniem Sądu – przedstawiać realną wartość oraz stanowić rekompensatę pieniężną w ramach postępowania karnego. Dodał również, iż wskazane jest, aby odzwierciedlało ono zaistniałą krzywdę niemajątkową.

Powyższy wyrok oraz opisany przypadek dowodzą, iż warto skutecznie dochodzić należnych roszczeń z tytułu wypadków, nie tylko w przypadku najbardziej charakterystycznego wypadku komunikacyjnego z udziałem samochodów.  Sądy orzekające w podobnych sprawach coraz częściej uwzględniają satysfakcjonujące roszczenia, mające zrekompensować nie tylko koszty leczenia, lecz także – a nawet przede wszystkim – krzywdę związaną z wypadkiem.